บุคลากรประจำสำนักงาน
นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง
เกษตรอำเภอบางมูลนาก

นางสาววรนุช สุวไตรรัตนา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางไผ่,วังกรด

นายกิตติศักดิ์ รัตนเศรณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหอไกร ,ภูมิ

นายวิรัตน์ แป้นถนอม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญก

ผู้รับผิดชอบตำบลวังสำโรง,ตำบลเนินมะกอก

ว่าง
นายสุวิทย์ สายสุจริต
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลวังตะกู
นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการ การเงิน
นางฐานิตา นาคอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานสารสนเทศ
     
นายกิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัตการ
รับผิดชอบตำบลเนินมะกอก

นางสาวปรีญาพัชญ์ ์ ภัทร์ธนไพศาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผู้ช่วยเลขานุการศบ.ก ต. ลำประดา,ห้วยเขน
นายรุ่ง น้อยทวี
พนักงานทั่วไป