คำขวัญอำเภอบางมูลนาก
อาหารปลาขึ้นชื่อเลื่องลือมะม่วงแผ่น ดินแดนหลวงพ่อหิน ถิ่นข้าวขาวกอเดียว เที่ยวศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร

ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
อาสามัครเกษตรหมู่บ้าน
องค์ความรู้ KM
แผนปฎิบัติงานหน่วยงาน(รายปี)
รายงานการประชุมประจำเดือน (DM)
แผนปฎิบัติงานหน่วยงาน (รายเดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เกษตรอำเภอบางมูลนาก


ข้อมูลสารสนเทศของอำเภอบางมูลนากแผนที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก

การติดประกาศประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจรณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร(ทบก.01)

1.สามารถขอปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
บางมูลนากได้ในเวลาทำการ
2. สามารถขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ได้
(รายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๖-๖๓๑๗๘๙
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ //..รายละเอียดคลิ๊ก//.. ๔ สค.๕๗
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ //..รายละเอียดคลิ๊ก//.. ๒๗ มีค.๕๗
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ //...รายละเอียดคลิ๊ก..// ๒๘ ก.พ.๕๗
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แนวทางการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
//..รายละเอียดคลิ๊ก...// ๒๔ ก.พ. ๕๗

ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิริธร

   
 


ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก
๔๓/๑ หมู่ ๕ ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.โทรสาร ๐๕๖-๖๓๑๗๘๙

  E-mail: bangmunnak.doae.go.th 

 


ทีมงานผู้ดูแลเว็บไซต์
นางฐานิตา นาคอ่อน

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ ๒๑ พย.๒๕๖๑