ข้อมูลสถาบันเกษตรกร ปี 2557
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

กลุ่มเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้งกลุ่ม
ชื่อประธานกลุ่ม
1
กลุ่มทำนาำบางไผ่
หมู่ 4 ต.บางไผ่
นายชุบ พุ่มประทุม
2
กลุ่มทำนาหอไกร
หมู่ 6 ต.หอไกร
นายไพฑูรย์ นวมครุฑ

3

กลุ่มทำนาวังกรด
หมู่ 3 ต.วังกรด
นายสำรวย วุฒฑยยากร
4
กลุ่มทำนาเนินมะกอก
หมู่ 7 ต.เนินมะกอก
นายไพบูลย์ จำปางาม
5
กลุ่มทำนาวังตะกู
หมู่ 1 ต.วังตะกู
นายสมนึก พรมหาร

 


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้งกลุ่ม
ชื่อประธานกลุ่ม
1
หนองเต่ารวมใจพัฒนา
หมู่ 4 ต.ภูมิ
นางถนอม พุ่มประทุม
2
บางลำภูร่วมจิตโภชนา
หมู่ 1 ต.ภูมิ
นางบุญเจิด พรมจีน

3

อาสาพัฒนาวังกรด
หมู่ 2 ต.วังกรด
นางสง่า เป้าศรี
4
บางไผ่มิตรสัมพันธ์
หมู่ 7 ต.บางไผ่
นางสมหวัง ธูปโชติ
5
ย่านท่าเสาร่วมใจพัฒนา
หมู่ 2 ต.หอไกร
นางรุ่งทิวา บุญกลิ่นขจร
6
หอไกรพัฒนา
หมู่ 3 ต.หอไกร
นางฉนวน เม่นบางผึ้ง
7
แปรรูปปลา
หมู่ 3 ต.เนินมะกอก
นางวิไล สิันตติทรัพย์
8
แปรรูปผลิตภัณฑ์
หมู่ 8 ต.เนินมะกอก
นางสุพักตร์ จันทร์แจ้ง

 


กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ที่
ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้งกลุ่ม
ชื่อประธานกลุ่ม
1
ผลิตข้าวชุมชน
หมู่ 7 ต.บางไผ่
นายประสิทธิ์ รักใย
2
ปุ๋ย,ข้าวครบวงจร
หมู่ 1 ต.บางไผ่ิ
นายสมจิตร เม่นบางผึ้ง

3

ข้าวครบวงจร
หมู่ 3 ต.หอไกน
นายสมชาย ฤกษ์นันท์
4
โรงสีชุมชนตำบลเนินมะกอก
หมู่ 4 ต.เนินมะกอก
นายสุชิน ผลโสตร
5
ศูนย์ผลิตข้าวชุมชน
หมู่ 10 ต.เนินมะกอก
นายเสวก จันทร์เชื้อ
6
โรงสีข้าวชุมชน
หมู่ 1 ต.ภูมิ
นายมนู องอาจ
7
ข้าวชุมชนตำบลภูมิ
หมู่ 5 ต.ภูมิ
นายประเสริฐ สอนใย
8
โรงสีข้าวชุมชน
หมู่ ต.วังกรด
นายสระ ประทุมมาตร์
9
โรงสีข้าวทิพย์
หมู่ 9 ต.วังตะกู
นางกรองทิพย์ เอนกพงษ์
10
สตรีทำน้ำพริกโคกกระุถิน
หมู่ 10 ต.วังตะกู
นางพยุง คำเพชร
11
ผลิตข้าวชุมชน
หมู่ 5 ต.ลำประดา
นายประสิทธิ์ ภุมมา

 


กลุ่มยุวเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
สถานที่ตั้งกลุ่ม
ชื่อประธานกลุ่ม
1
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่
หม่ 6 ต.วังสำโรง
นายกิตติมศักดิ์ แตงแก้ว
2
โรงเรียนบ้านไดปลาดุก
หมู่ 2 ต.วังสำโรง
นายธีรพล สังข์สอน

3

โรงเรียนวัดลำประดาใต้
หมู่ 1 ลำประดา
ด.ช.สุวิทยา พาอินทร์
4
โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา
หมู่ 9 ต.บางไผ่
นายวิศรุต หุ่นหลา
5
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
หมู่ 6 ต.เนินมะกอก
นายปิยะกุล แก้วกันตา
6
โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์
หมู่ 4 ต.บางไผ่
ด.ช.สราวุธ จุลพันธ์
7
ยุวประจำตำบลเนินมะกอก
หมู่ 4 ต.เนินมะกอก
นางธิดารัตน์ วารินสะอาด
8
ยุวประจำตำบลวังสำโรง
หมู่ 6 ต.วังสำโรง
ด.ช.วิชาญ บุญเงิน