รายงานผลการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57
ตำบล
จำนวนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูกข้าว
(ไร่)

ผ่านประชาคม (แปลง)

ผลการออกใบรับรอง
จำนวน(ครัวเรือน)
แปลง
บางมูลนาก
0
0
0
0
0
เนินมะกอก
161
4,323.25
316
160
316
บางไผ่
143
3,153.00
276
137
276
ภูมิ
342
13,049.00
663
337
663
วังกรด
560
21,402.75
1,091
558
1,091
วังตะกู
764
26,564.25
1,453
763
1,453
วังสำโรง
777
30,097.50
1,615
768
1,615
ห้วยเขน
169
5,539.75
292
165
292
ลำประดา
433
15,710.00
859
431
859
หอไกร
234
5,947.25
440
233
440
รวม
3,310
125,786.75
7,005
3,285
7,005
           
       
ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556