ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบล
1.ตำบล

บางไผ่

2.ตำบล

หอไกร

3.ตำบล
เนินมะกอก
4.ตำบล
วังกรด
5.ตำบล
ห้วยเขน
6.ตำบล
วังสำโรง
7.ตำบล
ภูมิ
8.ตำบล
วังตะกู
9.ตำบล
ลำประดา