การจัดการความรู้
( knowledge Management)
KM


การผลิตข้าวปลอดภัย สู่เกษตรอินทรีย์ (ปราชญ์เกษตร)

การทำงานร่วมกับเกษตรกร(ประจำเดือน เมษายน 2557)

การทำงานร่วมกับเกษตรกร (ประจำเดือน พฤษภาคม 2557)

เกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ 2559