รายชื่ออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
รวม 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน

รายชื่ออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบล
นางสาววรนุช สุวไตรรัตนา
นายกิตติศักดิ์ รัตนเศรณี
นายสุวิทย์ สายสุจริต,นายวิรัตน์ แป้นถนอม
นายวิรัตน์ แป้นถนอม
นายกิตติศักดิ์ รัตนเศรณี
นางสาววรนุช สุวไตรรัตนา
นายธนธร จบศรี
นายสุวิทย์ สายสุจริต
นายธนธร จบศรี