ประวัติสำนักงาน

แผนที่อำเภอ

  • อำเภอบางมูลนาก
  • ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบางมูลนากตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

คำขวัญอำเภอบางมูลนาก

“อาหารปลาขึ้นชื่อ เลื่องลือมะม่วงแผ่น ดินแดนหลวงพ่อหิน ถิ่นข้าวขาวกอเดียว เที่ยวศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร มางานงิ้ว กราบขอพร  เจ้าพ่อแก้ว “

ประวัติ

อำเภอบางมูลนากในอดีตเคยเป็นเมืองภูมิมาก่อน โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลภูมิจากคำบอกเล่าต่อๆ กันมาแต่โบราณได้ความว่า เมืองภูมินี้มีพระธรรมยาเป็นเจ้าเมืองแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นเจ้าเมืองมาตั้งแต่สมัยใดอาจเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือสมัยอยุธยาก็ได้ ปัจจุบันมีผู้สร้างศาลพระธรรมยาขึ้นที่วัดหนองเต่าตำบลภูมิ ชาวบ้านนับถือกันมากหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองภูมิก็คือ ใบบอกเมืองพิจิตรศักราช 1251 (พ.ศ. 2532) ในสมัยรัชกาลที่ 5 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 แผ่นที่ 12 วันที่ 18 มิถุนายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 4236) ได้ความต้องตรงกันว่าเมืองภูมิเป็นเมืองขึ้นของเมืองพิจิตรและผู้ว่าราชการเมืองชื่อพระณรงค์เรืองนาชร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) เมืองพิจิตรแบ่งเป็น 3 อำเภอคือ อำเภอเมือง ฯ บางคลานและเมืองภูมิ สันนิษฐานว่าที่ว่าการอำเภอเมืองภูมินี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลภูมิ ต่อมา พ.ศ. 2450ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกเหนือวัดบางมูลนาก แต่ยังคงใช้ชื่ออำเภอภูมิอย่างเดิมมิได้เปลี่ยนเป็นอำเภอบางมูลนาก จนกระทั่งวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2459กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศใช้ชื่ออำเภอที่เปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งว่าการอำเภอ ที่ว่าอำเภอเมืองภูมิตั้งอยู่ที่ ตำบลบางมูลนากจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางมูลนากมาตั้งใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านจวบจนกระทั่งปัจจุบันสำหรับชื่อ “บางมูลนาก” นี้ เดิมเรียกว่า “บางขี้นาก” เพราะเดิมที่คลองบุษบง (เหนือตลาดบางมูลนาก)มีนากชุกชุมและได้ถ่าย (ขี้) ไว้เกลื่อนกลาดทั่งบริเวณนั้น จึงเรียกว่า “บางขี้นาก” ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น”บางมูลนาก” ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอบางมูลนากตั้งอยู่บริเวณภูมิบาลในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนากห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 52 กิโลเมตร มีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 354.94 ตารางกิโลเมตร อำเภอบางมูลนากมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแล้วทั้งสิ้น 47 ท่าน และปัจจุบัน คือ นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบางมูลนากแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10  ตำบล 78 หมู่บ้าน ได้แก่

.บางมูลนาก(Bang Mun Nak)     –6.ภูมิ(Phum)5 หมู่บ้าน
2.บางไผ่(Bang Phai)12 หมู่บ้าน7.วังกรด(Wang Krot)6 หมู่บ้าน
3.หอไกร(Ho Krai)9 หมู่บ้าน8.ห้วยเขน(Huai Khen)5 หมู่บ้าน
4.เนินมะกอก(Noen Makok)12 หมู่บ้าน9.วังตะกู(Wang Taku)12 หมู่บ้าน
5.วังสำโรง(Wang Samrong)7 หมู่บ้าน10.ลำประดา(Lam Prada)10 หมู่บ้าน

แผนที่

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก

ตั้งอยู่ที่ 43/1 หมู่ที่5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ห่างจากจังหวัดพิจิตร มาทางทิศใต้ประมาณ 52 กิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 300 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร