วิสาหกิจชุมชน

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

กรมส่งเสริมการเกษตร
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 
 
แบบรายงาน สวช. 01_3 svc01_rec_date,svc01_tb.svc01_num        จำนวน 29 รายการ
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด พิจิตร อำเภอ บางมูลนาก
ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 6-66-05-14/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนตำบลลำประดา 16 หมู่ 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0807896007 18/10/2548
2 6-66-05-14/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร 55 หมู่ 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0817206808 18/10/2548
3 6-66-05-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านห้วยเรียงกลาง 27 หมู่ 5 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0862174235 19/10/2548
4 6-66-05-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลวังตะกู 6 หมู่ 3 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0890053928 09/12/2548
5 6-66-05-14/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าเพื่อการผลิตบ้านห้วยหลัว 39 หมู่ 6 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0860780755 31/01/2549
6 6-66-05-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปวัสดุการเกษตร 9 หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 094360822 13/03/2549
7 6-66-05-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมู่ 2 ต.วังสำโรง 172 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 062172848 12/03/2550
8 6-66-05-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่น 54 หมู่ 4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0816875701 17/09/2550
9 6-66-05-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านวังทอง หมู่ 8 49/4 หมู่ 8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0841045919 26/03/2551
10 6-66-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วังสำโรง ไบโอเทค 34 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0621696554 31/10/2551
11 6-66-05-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกล่มส่งเสริมตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า หมู่ 2 103 หมู่ 2 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0851842942 27/07/2554
12 6-66-05-08/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแกงบ้านห้วยเขน 1 หมู่ 2 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0810395992 13/02/2557
13 6-66-05-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านห้วยคต 8 หมู่ 7 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 14/03/2557
14 6-66-05-09/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหมู่ที่7 77 หมู่ 7 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0836256589 07/05/2557
15 9-66-05-05/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีต้นสำโรงรวมใจพัฒนา 1 หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0895676553 14/11/2559
16 9-66-05-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชผลเกษตรโรงเรียนบ้านวังกร่าง 1 หมู่ 12 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 23/12/2559
17 9-66-05-05/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปมะม่วงกวนไดปลาดุก 171/1 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0899076856 24/12/2559
18 9-66-05-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเรียงกลางหมู่ 12 ต.วังตะกู (กลุ่มข้าวแปลงใหญ่) 136 หมู่ 12 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0898190535 07/02/2560
19 9-66-05-03/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวิถีไทย 46/1 หมู่ 4 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 23/06/2560
20 9-66-05-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปวิถีไทย 79 หมู่ 5 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 10/11/2560
21 9-66-05-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหอไกรหมู่ที่3 60 หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 18/05/2561
22 9-66-05-04/1-0011 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำตำบลเนินมะกอก 194/1 หมู่ 12 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 08/10/2561
23 6-66-05-04/1-0016 วิสาหกิจชุมชนเกษตรไทยเนินมะกอก 41/5 หมู่ 8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0991146695 09/04/2562
24 6-66-05-07/1-0014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลวังกรด 99 หมู่ 4 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056619983 31/07/2563
25 6-66-05-09/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลวังตะกู 34 หมู่ 5 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0813465241 08/03/2564
26 6-66-05-09/1-0018 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวบราห์มัน พ่อ แม่พันธุ์และลูกวัว 138 หมู่ 2 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0815322446 18/05/2564
27 6-66-05-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาพืชเศรษฐกิจบางมูลนาก 107 หมู่ ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0913899099 18/05/2564
28 6-66-05-04/1-0017 วิสาหกิจชุมชนกรีน เฮลตี้ (Green Healthy) 166/2 หมู่ 11 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056632518 30/07/2564
29 6-66-05-02/1-0014 วิสาหกิจชุมชนข้าวไรซ์เบอร์รี่บางไผ่ 134/9 หมู่ 4 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0897175860 06/09/2564