วิสาหกิจชุมชน

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน 
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
1 6-66-05-14/1-0001 วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนตำบลลำประดา 16 หมู่ 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 08100389876 18/10/2548
2 6-66-05-14/1-0002 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาตำบลลำประดา 20/2 หมู่ 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0899587400 18/10/2548
3 6-66-05-14/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร 55 หมู่ 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0817206808 18/10/2548
4 6-66-05-09/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลวังตะกู 6 หมู่ 3 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0890053928 09/12/2548
5 6-66-05-14/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าเพื่อการผลิตบ้านห้วยหลัว 39 หมู่ 6 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0860780755 31/01/2549
6 6-66-05-03/1-0001 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปวัสดุการเกษตร 9 หมู่ 1 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 094360822 13/03/2549
7 6-66-05-08/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 3 ต.ห้วยเขน 113 หมู่ 3 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 062133126 13/03/2549
8 6-66-05-09/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 7 77 หมู่ 7 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 010385260 02/10/2549
9 6-66-05-06/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเห็ดตำบลภูมิ 44 หมู่ 4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0852697006 02/10/2549
10 6-66-05-04/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านวังทอง 10 หมู่ 8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0840829647 14/02/2550
11 6-66-05-05/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมู่ 2 ต.วังสำโรง 172 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 062172848 12/03/2550
12 6-66-05-02/1-0001 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์บ้านวังน้ำเต้า 27/2 หมู่ 6 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0896382094 21/06/2550
13 6-66-05-06/1-0005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ดโคนญี่ปุ่น 54 หมู่ 4 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0816875701 17/09/2550
14 6-66-05-04/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านวังทอง หมู่ 8 49/4 หมู่ 8 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0841045919 26/03/2551
15 6-66-05-09/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านมะกอกงอ 71 หมู่ 5 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0862164266 22/05/2551
16 6-66-05-05/1-0004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วังสำโรง ไบโอเทค 34 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0857261908 31/10/2551
17 6-66-05-07/1-0002 วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนบ้านห้วยเรียงกลาง 27 หมู่ 5 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0862174235 18/10/2553
18 6-66-05-02/1-0002 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวต้นแบบชุมชน ม.1 บ้านโพธิ์แดน 54 หมู่ 1 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0894367799 18/10/2553
19 6-66-05-07/1-0003 วิสาหกิจชุมชนกล่มส่งเสริมตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า หมู่ 2 103 หมู่ 2 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0851842942 27/07/2554
20 6-66-05-08/1-0012 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแกงบ้านห้วยเขน 1 หมู่ 2 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0810395992 13/02/2557
21 6-66-05-02/1-0013 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านห้วยคต 8 หมู่ 7 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 14/03/2557
22 6-66-05-09/1-0016 วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหมู่ที่7 77 หมู่ 7 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0836256589 07/05/2557
23 6-66-05-04/1-0015 วิสาหกิจชุมชนพันทองเกษตรอินทรีย์ 23/3 หมู่ 5 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0845910497 04/08/2557
24 9-66-05-05/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีต้นสำโรงรวมใจพัฒนา 1 หมู่ 3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0895676553 14/11/2559
25 9-66-05-04/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชผลเกษตรโรงเรียนบ้านวังกร่าง 1 หมู่ 12 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 23/12/2559
26 9-66-05-05/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปมะม่วงกวนไดปลาดุก 171/1 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0899076856 24/12/2559
27 9-66-05-09/1-0010 วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยเรียงกลางหมู่ 12 ต.วังตะกู (กลุ่มข้าวแปลงใหญ่) 136 หมู่ 12 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0898190535 07/02/2560
28 9-66-05-05/1-0012 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวิถีไทย 7/2 หมู่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 07/06/2560
29 9-66-05-07/1-0010 วิสาหกิจชุมชนผลิตผลทางการเกษตร 50 หมู่ 3 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 23/06/2560
30 9-66-05-03/1-0010 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรวิถีไทย 46/1 หมู่ 4 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 23/06/2560

ลำดับที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ว/ด/ป
อนุมัติ
31 9-66-05-06/1-0010 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปวิถีไทย 79 หมู่ 5 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 10/11/2560
32 9-66-05-03/1-0011 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหอไกรหมู่ที่3 60 หมู่ 3 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 18/05/2561
33 9-66-05-04/1-0011 วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำตำบลเนินมะกอก 194/1 หมู่ 12 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โทรศัพท์ 08/10/2561