Latest Posts

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางมะยม เนียมสุวร…
Read more

นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยนางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และกิ่งพันธุ์มะนาว ให้แก่ครัวเรือนตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) ปี พ.ศ.2565 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์มะนาวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพืจิตร ณ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอบางมูลนาก มอบหมายให้นางสาวฐานิกา สมประจบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวโชติภา สิงห์เล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตาม/เยี่ยมเยียน นายธราธร จิตร์หาญ เกษตรกร Young Smart Farmer ผู้ปลูกไม้ผล (แตงโม เมล่อน บัตเตอร์นัท) พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจการ การตลาด และการจัดการผลผลิต ณ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร